خرید اینترنتی فایل(چارچوب نظری و پیشینه تحقیق: بررسی تاثير نگرش والدين بر خود پنداري فرزندان)

نوزاد آدمي به هنگام تولد موجودي است نه ماهه و كليه حركات و سكنات، روحيات، خلقيات، نگرشها، قضاوتها، اعتقادات، عبادات، نوع تغذيه، هيجانات، تفريحات، غذاهاي حلال و حرام، شاديها، غصه ها، ... مادر در زمان بارداري روي جنين اثرات خاص خود را بر جاي مي گذارد. چارچوب نظری و پیشینه تحقیق, بررسی تاثير نگرش والدين بر خود پنداري فرزندان,خود پنداري فرزندان و نگرش والدین|30009201|vlj34011554|وی اِل
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : چارچوب نظری و پیشینه تحقیق: بررسی تاثير نگرش والدين بر خود پنداري فرزندان

نوزاد آدمي به هنگام تولد موجودي است نه ماهه و كليه حركات و سكنات، روحيات، خلقيات، نگرشها، قضاوتها، اعتقادات، عبادات، نوع تغذيه، هيجانات، تفريحات، غذاهاي حلال و حرام، شاديها، غصه ها، ... مادر در زمان بارداري روي جنين اثرات خاص خود را بر جاي مي گذارد. پنج سال اول زندگي پايه و اساس و شخصيت كودك را مي سازد. والدين معمار اصلي ساختمان شخصيت كودك مي باشد كودكي كه با عبور از مرحله نوجواني به مرحله جواني مي رسد. و وارد جامعه مي شود. خانواده و اجتماع حياتش مبتني بر روابط و مناسبات انساني و گروهي است در محيط خانواده به طور كلي سه رابطه قابل تشخيص است اول روابط پدر و مادر با همديگر دوم روابط فرزندان با پدر و ماد و سوم روابط فرزندان با يكديگر. مكان خانه و روابط اعضايش بعنوان يكي از عوامل شكل گيري شخصيت كودك و نخستين پايگاه فرزند است. محمل اثر بخشي و تاثير گذاري بر روي پندار و گفتار و كردار فرزندان است.اثراتش بي عميق، مستمر و پايدار مي باشد. خانواده مكان مهم و اصلي انواع و اقسام يادگيري هاست كه از آن جمله روابط اجتماعي است. پژوهشهاي متعدد حاكي از اين واقعيت است كه هر جايي كه در روابط والدين با يكديگر خدشه اي وارد شده، اثراتش به خصوص روي زندگي اجتماعي كودكان مشهود بوده است. از طرف يكديگر هماهنگي نگرشهاي تربيتي و تفاهم آنها موجب مي شود كه كودكان از عزت نفس لازم برخوردار بوده و در روابطشان با ديگران مشكلي نداشته باشند. تجاربي كه كودك در فضاي كوچك خانواده كسب مي كند ساختمان اوليه شخصيت او را ساخته و خود پنداري و جهان بيني و نگرش او را نسبت به زندگي خود و ديگران به ميزان زيادي تعيين مي سازد نه تنها محيط خانوادگي اثر مهم و تعيين كننده در ساختمان فكري فرد دارد بلكه اختلافات مربوط به محيط خانواده نيز در چگونگي شخصيت كودكان موثر است. قضاوتها و نگرش هاي پدر و مادر و ارزيابي آنها نسبت به كودكان و نوجوانان خود عامل مهمي در شكل گيري خود پنداري آنان مي باشد. خود پنداره منوط است به اين كه والدين درباره فرزندان خود چگونه فكر مي كنند و به چه نحوي ابراز مي كنند. خود پنداره كه نوعي الگوي سازمان يافته از ادراكان خود به منزله بنا كردن يك ساختمان نظري از خويشتن و معياري عمده از نظر مباني داوري دروني است و فرد متناسب تصويري كه از خويشتن دارد پديده ها، حوادث، رفتارها و تاثيرات محيطي را تغيير مي كند مي تواند كل مسير زندگي كودكان را مشخص كند و رقم بزند كودكان متناسب با تصويري كه از خويشتن دارد و براساس قضاوتها و ارزيابيهايي خود، كل هستي را تبيين و تفسير مي نمايد و نسبت به آن واكنش نشان مي دهد. خود پنداره كه حاصل روابط متقابل و پيچيده فرد با خانواده، علي الخصوص والدين، محيط و به طور كلي عالم و آدم است تعيين كننده نوع، ميزان كميت و كيفيت ارتباط ها با خود، ديگران، طبيعت و خداست اين خود پنداري كه اساس نيازهاي رواني انسان است مفتاح سعادت و شقاوت آدمي مي تواند باشد.اين پژوهش دنبال بررسي اين مساله است كه آيا خود پنداري كودكان دختر با هماهنگي نگرشهاي تربيتي پدر و مادر آنها مرتبط است يا خير اگر جواب مثبت است نوع، ميزان و چگونگي آن به چه سبكي است؟ بعبارت ديگر بررسي ارتباط ميزان هماهنگي نگرشهاي تربيتي والدين نسبت به فرزندان دختر و ارتباط آن با خود پنداري كودكان دختر.

اهميت مساله و ضرورت پژوهششرايط خانوادگي كودك اعم از محيط تربيتي، مذهبي، اقتصادي،‌ اجتماعي و اعضاي خانواده اثرات شگرفي در روحيه او بجا مي گذارد كه تا آخر عمر ماندگار است. تجربه هاي دوران كودكي و افكار و نگرشهاي دوران نوجواني و جواني و حتي بزرگسالي ارتباط نزديك با همديگر دارند. افراد موفق و كساني كه در طول زندگيشان بهترين تصميم گيري ها را دارند كودكان ديروزي هستند كه غناي فرهنگي، فكري، تربيتي و معنوي در محل خانواده داشته اند.نحوه نگرش و رفتار والدين با فرزندان و چگونگي عكس العمل آنها و اظهار نظر و طرز تلقي پدر و مادر، عامل مهمي در ساخت خود پنداره كودكان است. لذا با توجه به اثرات نگرشهاي تربيتي والدين علي الخصوص هماهنگي اين نگرشها بر روي خود پنداره كودكان دختر انجام تحقيقي در اين باره ضروري و مهم به نظر مي رسد. خانواده نخستين بذر تكوين پندار و تصويب نسبت به خود جهان، خدا و مردم را در ذهن و قلب كودكان مي كارد.به طور كلي خانواده به عنوان نخستين پايگاه آموزش از اساسي ترين عوامل در شكل گيري شخصيت كودم است بدون ترديد نارسايي و نقص در ساخت خانواده مي تواند از همان طفوليت در رشد و پرورش كودك تأثير نامطلوبي داشته باشد. از آنجا كه كليد اصلي رشد و سازندگي شخصي فردي و اجتماعي كودكان منوط به تصوري است كه از خويشتن دارد بررسي اثرات ميزان هماهنگي نگرشهاي تربيتي والدين بر خود پنداره كودكان دختر موضوعي است بكر لذا ضروري به نظر مي رسد مورد پژوهش قرار مي گيرد تا هم كمكي باشد به والدين در مورد شناخت بهتر و بيشتر طرز تلقي خودشان و هم كمكي باشد به معضلات متعدد كودكان كه باعث بروز مشكلات فراوان در سطح اجتماع مي شود. زيرا نگرش از خويشتن راهنماي رفتار و مشوق رشد، عامل انگيزش شخصيت و مركز صعود و سقوط و فرمانده كل هستي سخن است.سوالات پژوهشآيا بين هماهنگي تربيتي والدين و خود پنداره كودكان دختر رابطه وجود دارد؟آيا نگرشهاي تربيتي ما در بيشتر از پدر خود پنداره كودكان دختر را متاثر مي كند؟كودكان دختر چه تصوري از خود دارند؟فرضيه هاي پژوهشبين نگرشهاي تربيتي والدين و خودپنداره كودكان دختر رابطه وجود دارد. (فرضيه 1)خود پنداري كودكان دختر ارتباط بيشتري با نگرشهاي تربيتي مادران دارد. (فرضيه 2)والديني كه نگرشهاي تربيتي هماهنگتري دارند كودكان دخترشان خودپنداره قويتري دارند. (فرضيه 3)متغيرهاي اساسي پژوهشمتغيرهاي اصلي پژوهش عبارتند از: هماهنگي «نگرش تربيتي والدين»، «خود پنداره» كودكان دخترمتغير مستقل: هماهنگي نگرشهاي تربيتي والدين.متغير وابسته: خود پنداره كودكان دخترهدفهاي تحقيقبررسي رابطه بين هماهنگي نگرشهاي تربيتي با خود پنداري كودكان دختر.بررسي خود پنداره كودكان دختر.بررسي ديدگاههاي تربيتي والدين شاگردان داراي خود پنداره مثبت و منفي.مفاهيم نظري پژوهش

بخش اول: مفاهيم نظري پژوهشتعريف عملياتي مفاهيم و واژگانالف) هماهنگي «نگرش تربيتي والدين» : منظور از هماهنگي نگرشهاي تربيتي والدين، سنجش هماهنگي نظرات موافق يا مخالف پدر و مادر و شاگردان نسبت به عوامل تربيتي ذيل است.بعد «دموكراسي»بعد پذيرش طردبعد رها سازي، استقلالابعاد سه گانه مذكور شامل يازده عامل تربيتي است كه عبارتند از: 1 تشويق بيان. 2 مساوات طلبي، 3 اشتراك مساعي و رفاقت با فرزندان، 4 سركوب تمايلات فرزند، 5 سختگيري در تربيت فرزند، 6 تاييد فعاليت فرزند 7 دخالت نا بجا در كارهاي فرزند 8 جلوگيري از تاثيرات محيط خارجي 9 اجتناب از ارتباط 10 پرورش و تشويق وابستگي 11 سرعت بخشيدن به پيشرفت فرزند. اينك به شرح جداگانه عوامل يازده گانه تربيتي پرسشنامه 40 سوالي نگرش سنج والدين كوپر اسميت مي پردازيم.تشويق بيان:

مطالب دیگر:
پاورپوینت مکانیستم و نحوه مصرف ترامادولپاورپوینت سیستم گوارشی انسانپاورپوینت مفهوم محیط سازمانیپاورپوینت سیستم ادراری - تناسلیپاورپوینت پژوهش دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسیپاورپوینت تغذیه در رژیم غذایی گیاهخواریپاورپوینت مطالعه خانواده ویتامین Bجدول اکسل لیگ فوتبال 20 تیمهپاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش هاپاورپوینت جاذبه های گردشگری کاشانپاورپوینت مجموعه آموزشی رابطین بهداشت ویژه مربیانپاورپوینت مطالعه روش تحقیقپاورپوینت مضرات سیگارپاورپوینت مهندسی نرم افزار 1- طراحی مفهومیپاورپوینت مهندسی نرم افزار 1- نمودارهای جریان دادهپاورپوینت مهندسی نرام افزار 1- نمودار رابطه بین موجودیتهاپاورپوینت مهندسی نرم افزار 1- نمودار توصیف فرایندهاپاورپوینت زبان مدلسازی یکنواختپاورپوینت ایمنی در ورزشپاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمرهپاورپوینت آشنایی با کارآفرین و نحوه ی کارآفرینیپاورپوینت مطالعه فوتوآکوستیکپاورپوینت ارزیابی کارایی نرم افزار با بهره گیری از مدل های رسمیپاورپوینت پروژه مکانیزه سازی سیستم داروخانهپاورپوینت اینترنت پروتکل ورژن 6